Co-workers

We produce high quality and modern clothing that meets all European standards.

A striking example of this is the fact that we export to Europe (Germany, Italy, France) almost 1,800,000 different types of clothing annually.

​Every year we add production volumes and acquire new customers. If you are interested in our products, we will be glad to cooperate with you too.

Ռուսական «DARBBAGS» ընկերության պահանջով մենք տարեկան արտադրում ենք ավելի քան 20.000 հատ փետուրով բաճկոններ

text …

Ռուսական «Lady & Gentleman City» ընկերության պահանջով մենք տարեկան արտադրում ենք ավելի քան 20.000 հատ մանկական հագուստ

Գերմանական «Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG» ընկերության պահանջով մենք արտադրում ենք տարեկան ավելի քան 200.000 հատ հատուկ բանվորական արտահագուստ

Գերմանական «CWS-boco International GmbH» ընկերության պահանջով մենք տարեկան արտադրում ենք ավելի քան 70.000 հատ հատուկ բանվորական արտահագուստ

text …

Գերմանական «Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG» ընկերության պահանջով մենք տարեկան արտադրում ենք ավելի քան 600.000 հատ հատուկ բանվորական արտահագուստ

Ֆրանսիական «Bétrancourt» ընկերության պահանջով մենք արտադրում ենք տարեկան ավելի քան 100.000 հատ հատուկ բանվորական արտահագուստ

Գերմանական «LEBEK INTERNATIONAL FASHION GmbH&Co.KG» ընկերության պահանջով մենք արտադրում ենք տարեկան ավելի քան 50.000 հատ կանացի հագուստ

Ռուսական «Магия Детства» ընկերության պահանջով մենք տարեկան արտադրում ենք ավելի քան 30.000 հատ մանկական հագուստ

Ռուսական «Chaga-Chaga» ընկերության պահանջով մենք տարեկան արտադրում ենք ավելի քան 60.000 հատ հատուկ մանկական հագուստ բնական հումքից